Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 1. Ιδρύεται Ένωση με έδρα τα Ιωάννινα και επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».
 2. Η Ένωση λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30α του Ν. 1264/1982, όπως αυτό προστέθηκε με τον Ν. 2265/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 Ν.4808/2021 και με το άρθρο 72 Ν.4873/2021 και του παρόντος καταστατικού.
 3. Η ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα στην οποία: α) κυκλικά είναι γραμμένα η επωνυμία και το έτος ίδρυσης της και β) στο μέσον φέρει το έμβλημά της που αποτελείται στο μεν κάτω άκρο από το ζυγό της Δικαιοσύνης με κλάδο ελιάς, ενώ αριστερά την Ελληνική σημαία, άνω δεξιά τον ήλιο της Βεργίνας, στο δε άνω μέρος αυτών φέρει τα αρχικά Ε.Α.Υ.Ι.

 

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 1. Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.
 2. Η βελτίωση και δημιουργία όρων για αρτιότερη, αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου των αστυνομικών, που να ικανοποιεί το υγιές και δημοκρατικό αίσθημα του ελληνικού λαού.
 3. Η μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένων μέτρων για την προαγωγή της επαγγελματικής επάρκειας των μελών της.
 4. Η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
 5. Η προστασία των μελών της από παραβιάσεις νόμων και κανονισμών από τα διάφορα επίπεδα διοικήσεως της ΕΛ.ΑΣ.
 6. Η καθιέρωση ηθικών και υλικών ανταμοιβών των αστυνομικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος και για εξαιρετικές πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης.
 7. Η διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις πρόσφορες και κατάλληλες για την πνευματική, πολιτιστική και ψυχοσωματική ανέλιξη των μελών της Ένωσης.
 8. Η έκδοση εντύπου που θα αποτελεί βήμα ελεύθερης, υπεύθυνης και δημοκρατικής προβολής των σκέψεων, προτάσεων και απόψεων των μελών της.
 9. Η δημιουργία ταμείου αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης προς αντιμετώπιση εκτάκτων και σοβαρών οικονομικών αναγκών των μελών της Ένωσης.

 

Άρθρο 3ο

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωση διακηρύσσει: α) την πίστης της στους θεσμούς της Δημοκρατίας, β) την αφοσίωσή της στα ιδανικά της φυλής και γ) την προσήλωσή της στις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, η αποδοχή των οποίων θεωρείται αυτονόητη προϋπόθεση για τα μέλη της.

Σέβεται και τιμά τους αγώνες του λαού μας, υπερασπίζεται τις δημοκρατικές του ελευθερίες και δικαιώματα και απορρίπτει κάθε είδους αντιδημοκρατικές διαδικασίες.

Είναι ανεξάρτητη και αδέσμευτη έναντι οιουδήποτε πολιτικού κόμματος, θρησκευτικού δόγματος ή φιλοσοφικού κινήματος.

 

Άρθρο 4ο

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ

Η πραγματοποίηση των σκοπών θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του συντάγματος. Ειδικότερα:

 1. Αναφέρεται στις διοικητικές ή άλλες αρχές, για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τα μέλη της, τις εργασιακές-επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών της.
 2. Καταγγέλλει και εγκαλεί στις δικαστικές και διοικητικές αρχές, τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν την ίδια ή τα μέλη της.
 3. Συστήνει επιτροπές στις έδρες των τμημάτων, με σκοπό την συγκέντρωση, επεξεργασία και προώθηση στο Δ.Σ. θεμάτων των μελών και των υπηρεσιών, καθώς και την άμεση ενημέρωση των μελών σε συνεργασία με το Δ.Σ. Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών καλύπτονται ηθικά, δικαστικά και οικονομικά από την Ένωση.
 4. Συνεργάζεται με κάθε αρμόδιο για την επίλυση των προβλημάτων των μελών της με ομοειδείς ενώσεις ή άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις.
 5. Ενημερώνει τα μέλη της, τους προϊσταμένους και την κοινή γνώμη για τα προβλήματα των Αστυνομικών και τις προτάσεις προς επίλυσή των.
 6. Συστήνει Ταμείο Αλληλοβοήθειας, οικοδομικό συνεταιρισμό, τράπεζα αίματος, κ.λ.π..
 7. Εκδίδει τοπική εφημερίδα, ανακοινώσεις και άλλα ενημερωτικά φυλλάδια. Οργανώνει μορφωτικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις και σεμινάρια.

Αυτονόητα είναι ότι καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

 

Άρθρο 5ο

ΒΙΒΛΙΑ

Η Ένωση τηρεί τα εξής βιβλία:

 1. Βιβλίο μητρώου μελών, όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία που ορίζει ο Νόμος 1264/1982 (άρθρο 3), ήτοι: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δ/νση κατοικίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας, αριθμό εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και μέχρι την έκδοση του ο αριθμός βιβλιαρίου υγείας και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του.
 2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
 3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Βιβλίο ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
 6. Βιβλίο περιουσίας, όπου καταχωρούνται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης.
 7. Γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή, πριν από τη χρησιμοποίηση τους.

 

Άρθρο 6ο

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Ένωσης είναι:

 1. Τα δικαιώματα εγγραφής και επανεγγραφής των μελών της.
 2. Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών.
 3. Οι έκτακτες εισφορές των μελών.
 4. Οι επώνυμες εισφορές δωρητών ή συνδρομητών.
 5. Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης και των κεφαλαίων της.
 6. Τα έσοδα από κληροδοσίες, κληρονομιές, καθώς και διαφόρων – εκδηλώσεων, εορτών λαχειοφόρων αγορών και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

 

Άρθρο 7ο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλει σαν μηνιαία εισφορά τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,5 ευρώ).

Το δικαίωμα εγγραφής στην Ένωση είναι χίλιες (1000) δραχμές.

Στους μετατιθέμενους εκτός Νομού χορηγείται βεβαίωση, προκειμένου να την χρησιμοποιήσουν στην Ένωση του Νομού που μετατίθενται για την χωρίς καταβολή δικαιώματος νέας εγγραφής των.

Οι μηνιαίες εισφορές των μελών παρακρατούνται από την διαχείριση του χρηματικού της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλονται από την Ένωση και κατατίθενται στον Τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης.

Το διαγραφόμενο από την Ένωση μέλος δεν δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που πλήρωσε.

Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς μπορεί να μεταβληθεί ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γεν. Συνέλευσης με ταυτόχρονη ενημέρωση της Διαχείρισης χρηματικού.

Μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. να επιβάλλεται έκτακτη εισφορά.

Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη είναι εκείνα που δεν οφείλουν στην Ένωση εισφορές πλέον των τριών μηνών. Μέλος που καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του πέραν των τεσσάρων (4) μηνών, στερείται όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 10 δικαιώματα του με απόφαση του Δ.Σ. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί ο στερούμενος των δικαιωμάτων να προσφύγει στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η ανάκτηση του δικαιώματος προϋποθέτει την καταβολή των καθυστερημένων εισφορών.

Η Ένωση υποχρεούται να καταβάλει στην Ομοσπονδία τις συνδρομές των μελών της, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται από το Καταστατικό της (Ομοσπονδίας).

 

Άρθρο 8ο

ΜΕΛΗ

Τα μέλη της Ένωσης είναι τακτικά και επίτιμα.

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ:

Τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι ανεξαρτήτως βαθμού που υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εδρεύουν μέσα στα γεωγραφικά όρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων.

Η εγγραφή γίνεται ύστερα από αίτηση προς το Δ.Σ. που υποχρεούται εντός μηνός να περατώσει τη διαδικασία εγγραφής. Μετά την παρέλευση του μήνα και εφ’ όσον δεν έχει κοινοποιηθεί απορριπτική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αυτοδίκαια. Απόρριψη αιτήσεως εγγραφής κοινοποιείται αιτιολογημένη εγγράφως στον αιτούντα εντός μηνός. Αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή του κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 και επόμενα του Κώδικα Πολ. Δικονομίας.

Ο ενδιαφερόμενος από την κοινοποίηση της απόφασης του Ειρηνοδικείου που διατάσσει την εγγραφή, γίνεται χωρίς άλλη διατύπωση μέλος της Ένωσης.

Β. ΕΠΙΤΙΜΑ:

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση και την Αστυνομία, καθώς και τα ιδρυτικά μέλη της. Αυτά συμμετέχουν τιμητικά σε όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 9ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1) Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρίσει με εγγραφή δήλωσή του, υποχρεούται όμως να καταβάλλει την καθυστερημένη συνδρομή και δεν έχει δικαιώμα στην περιουσία της Ένωσης.

2) Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μέλων του Δ.Σ. που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, διαγράφεται κάθε μέλος της Ένωσης που:

α) Υποβάλλει γραπτή αίτηση διαγραφής προς το Δ.Σ.

β) Συνταξιοδοτήθηκε ή για οποιοδήποτε λόγο έχασε την ιδιότητα του Αστυνομικού υπαλλήλου εκτός της περιπτώσεως απόταξης για συνδικαλιστικούς λόγους, οπότε διαγράφεται όταν τελεσιδικήσει η προσφύγη στα Ελληνικά ή και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

γ)Παραβιάζει το καταστατικό, απειθαρχεί σε αποφάσεις των Γ.Σ και με συγκεκριμένες πράξεις και δράση του ζημιώνει τα συμφέροντα της Ένωσης.

δ) Τιμωρήθηκε με την ποινή της διαγραφής από την Γ.Σ της Ένωσης.

3) Ανακαλείται η ιδιότητα μέλους της Ένωσης και διαγράφεται αν κατηγορηθεί για ατιμωτικά αδικήματα και διαγράφεται αν καταδικαστεί τελεσίδικα.

Το Δ.Σ. πριν πάρει απόφαση διαγραφής για τις περιπτώσεις των παρ. 1.γ,δ, και 2 του άρθρου αυτού καλεί έγγραφα το μέλος να απολογηθεί μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα της κοινοποίησης. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. για διαγραφή μελών, πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη, μετά την διαγραφή, τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. στην οποία καλούνται έγγραφα όλοι οι διαγραφέντες. Αν η Γ.Σ. δεν λάβει γνώση ή δεν εγκρίνει διαγραφή μέλους, η διαγραφή θεωρείται άκυρη.

Οι διαγραφέντες μπορούν να προσφύγουν όπως προβλέπει το άρθρο 88 του Α.Κ..

 

Άρθρο 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται:

1) Να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. τακτικές ή έκτακτες της Ένωσης και να ελέγχουν την Ένωση, να εκφέρουν ελεύθερα την γνώμη τους, για κάθε θέμα, που έχει σχέση με τους σκοπούς του καταστατικού.

2) Να ζητούν την υποστήριξη της Ένωσης για κάθε ζήτημα ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος, που δεν αντιστρατεύεται τους σκοπούς της.

3) Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν το ζητήσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Οι επιτροπές της παραγραφού 3 του άρθρου 4 του παρόντος, δύνανται κατά την κρίση του Δ.Σ. να καλούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτού, με δικαίωμα λόγου, όχι όμως ψήφου.

 

Άρθρο 11ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Ένωσης έχουν υποχρέωση:

1) Να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές.

2) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού.

3)  Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. στην

κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών και

των εργαζομένων γενικότερα.

4) Να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της

Ένωσης.

5) Να διαδίδουν τα έντυπα και δημοσιεύματα της Ένωσης.

6) Να παρευρίσκονται στην Γ.Σ. τη συζήτηση της οποίας ζήτησαν με

αίτηση.

 

Άρθρο 12ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Στα μέλη μπορεί να επιβληθεί ποινή επίπληξης, προσωρινής αποβολής ή διαγραφής όταν παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος (καθήκοντα μελών).

Το Δ.Σ. καλεί όποιο μέλος του παραβαίνει τις παραπάνω διατάξεις, να συμμορφωθεί, σε αντίθετη περίπτωση και αν πεισθεί το Δ.Σ. ότι η κατηγορία είναι βάσιμη, μπορεί να επιβάλει την ποινή της επίπληξης. Αν κρίνει ότι η ποινή πρέπει να είναι πιο αυστηρή, μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή αποβολή ή διαγραφή του, αφού όμως εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος.

 

Άρθρο 13ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Όργανα της Ένωσης είναι:

1) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

3) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

 

Άρθρο 14ο  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, που αποτελείται από τα τακτικά μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο που αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Ένωση, εκτός αν στο καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της.

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.

Α. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: Συγκαλούνται από το Δ.Σ. μία φορά το χρόνο και συγκεκριμένα το πρώτο δίμηνο του έτους. Η πρώτη συνεδρίαση γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εκλογή του πρώτου μετά την ίδρυση της Ένωσης Δ.Σ.

Στις τακτικές Γ.Σ. το σώμα εγκρίνει:

α) Την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ που παρουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας.

β) Τον απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου έτους καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου που παρουσιάζει και προτείνει ο ταμίας και

γ) την έκθεση της Ε.Ε. για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. που παρουσιάζει ο Πρόεδρός της, αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα όπως σύσταση συλλογικών οργάνων προς υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης, συμπεριλαμβανόμενης και της τροποποίησης του καταστατικού ή της έγκρισης κανονισμών που υποβάλλει το Δ.Σ. ή το 1/5 των μελών. Το 1/5 των μελών πρέπει να υποβάλλει την πρότασή του υπό τύπο αναφοράς προς το Δ.Σ. τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γ.Σ.

          Στην Γ.Σ. του τρίτου έτους γίνεται απολογισμός του Δ.Σ. και εκλέγεται εφορευτική επιτροπή για την διεξαγωγή των εκλογών.

Β. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: Συγκαλούνται από το Δ.Σ. όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο, ή το ζητήσει το ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτησή τους στο Δ.Σ., στην οποία γράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην δεύτερη περίπτωση το Δ.Σ. συγκαλεί μέσα σε 10 ημέρες Γ.Σ. με τα θέματα αυτά. Το Δ.Σ. μπορεί να συμπληρώσει στην ημερήσια διάταξη και άλλο θέμα και να το συμπεριλάβει στην πρόσκληση.

 

Άρθρο 15ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

(ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ)

Α π α ρ τ ί ε ς : Η πρόσκληση σε κάθε Γ.Σ. είναι έγγραφη και ορίζει υποχρεωτικά τον τόπο, χρόνο, και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση υπογράφεται και ανακοινώνεται επτά(7) ημέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. τοιχοκολλείται σε όλους τους χώρους δουλειάς και αποστέλλεται στα μέλη με ευθύνη του Δ.Σ..

Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση στις Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που το καταστατικό και ο Νόμος ορίζει ειδικές απαρτίες (τροποποίηση καταστατικού, διάλυση της Ένωσης). Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνέλευση , συνέρχεται η δεύτερη χωρίς νέα πρόσκληση την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδος την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι έχει απαρτία με την φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία τουλάχιστον του ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Για την παύση όμως του Δ.Σ. απαιτείται απαρτία του ½ των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών της Ένωσης. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

 

Άρθρο 16ο

ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Πριν η Γ.Σ. αρχίσει τις εργασίες της εκλέγεται τριμελές προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας) με ανάταση χειρός. Την πρόταση για το παραπάνω προεδρείο, κάνει το Δ.Σ. ή τα μέλη τη Γ.Σ.

Μέχρι την εκλογή του προεδρείου της Γ.Σ χρέη προσωρινού προεδρείου εκτελεί το Προεδρείο του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας).

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως διά βοής. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και επιβολή πειθαρχικών ποινών καθώς και για την συμμετοχή ή μη της Ένωσης στην Ομοσπονδία. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Απόφαση συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί αν σ’ αυτή παραβρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας της απόφασης της συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήξη της συνέλευσης στο αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η Ένωση. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από το 1/50 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

 

Άρθρο 17ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε τρία χρόνιά με μυστική ψηφοφορία.

Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής του σε σώμα και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.

Ειδικότερα το Δ.Σ.:

α) Ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και διεύθυνσης της Ένωσης.

β) Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων της Γ.Σ.

γ) Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών της Ένωσης, επιμελείται των αιτήσεων εγγραφής νέων μελών και ασκεί κατά τους ορισμούς του καταστατικού την πειθαρχική δικαιοδοσία.

δ) Παρέχει στα μέλη της Ένωσης και στην Ελεγκτική Επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχεία που ζητούνται.

ε) Παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού και εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις του.

στ) Αποφασίζει για τις έκτακτες δαπάνες. Δαπάνη που δεν έτυχε της έγκρισης του Δ.Σ. είναι άκυρη και βαρύνει αυτόν που την ενήργησε.

ζ) Συντάσσει και υποβάλλει την έκθεση πεπραγμένων, λογοδοτεί και ελέγχεται για την άσκηση της διοίκησης μετά από έγκριση της Γ.Σ.

η) Συνεργάζεται με ομοειδείς ενώσεις για όσα αφορούν την Ένωση και τα μέλη της.

θ) Καθορίζει τα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και διοίκησης της Ένωσης και των τμημάτων (συνεταιρισμούς, τράπεζα αίματος κ.λ.π.) συντάσσοντας ιδιαίτερους κανονισμούς, που εγκρίνονται από την Γ.Σ.

ι) Γενικά κρίνει, αποφασίζει και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για θέματα που αφορούν την διοίκηση της ένωσης και τα συμφέροντα των μελών της.

Το τυχόν παραιτούμενο ή με οποιοδήποτε τρόπο αποχωρούν μέλος του Δ.Σ. αντικαθίσταται από το Δ.Σ. με το πρώτο κατά σειρά, αναπληρωματικό.

 

Μέλος του Δ.Σ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε:

α) αν υποβάλλει έγγραφα την παραίτησή του,

β) αν απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ.,

γ) αν για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Ένωσης.

 

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μέσα σε τρεις μέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται και συγκροτούνται σε σώμα μετά από πρόκληση του πρώτου σε σταυρούς υποψηφίου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού.

Εκλέγουν μυστικά κατά σειρά τους Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Οργανωτικό Γραμματέα. Η εκλογή για τις θέσεις αυτές απαιτεί πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Στην πρώτη συνεδρίαση το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται όλα τα μέλη του. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας πραγματοποιείται δεύτερη μέσα σε τρείς ημέρες οπότε απαιτείται για την απαρτία η παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών.

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. γίνεται η παράδοση και παραλαβή της διοίκησης στη νέα, με σύνταξη ειδικής πράξεως των δύο διοικήσεων και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του ταμείου, του υλικού και της περιουσίας της Ένωσης. Η παράδοση και παραλαβή γίνεται το αργότερο μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση, απευθυνόμενη στον πρόεδρο όπου αναγράφονται και τα θέματα, τέσσερα μέλη του ή η Ελεγκτική Επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητάς της. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από επτά ημέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση, αφού την κοινοποιήσουν σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και συνεδριάζουν νόμιμα εφ’ όσον βέβαια ο αριθμός των παρόντων είναι ο απαραίτητος για την απαρτία του Δ.Σ.. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και των Αντιπροέδρων στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ένας από τους συμβούλους με απόφασή τους. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές. Την ημερήσια διάταξη καθορίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, την οποία κοινοποιεί στα μέλη δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται στην συνεδρίασή του πέντε (5) μέλη τουλάχιστον και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η μαγνητοφώνηση των πρακτικών που υπογράφονται μετά την ορθή απομαγνητοφώνησή τους. Οι μαγνητοταινίες τηρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα μέχρι την λήξη της θητείας του Δ.Σ.

Παύση των μελών του Δ.Σ.:

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση της Γ.Σ.. Σε περίπτωση συγκρούσεως καθηκόντων, αρνήσεως του Δ.Σ. να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μπορεί το 1/5 των μελών να προβεί στη σύγκληση της Γ.Σ. Αν αυτό είναι αδύνατον οποιοδήποτε μέλος δικαιολογεί έννομο συμφέρον να ζητήσει από το δικαστήριο τον ορισμό προσωρινής διοίκησης, με σκοπό τη σύγκληση Γ.Σ. που θα έχει σαν πρώτο θέμα την παύση του ή μελών του Δ.Σ και την εντολή αντικαταστάτου ή αντικαταστατών.

 

Αρθρο 18ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ., Ε.Ε., Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία και εκπρόσωπου για το Συμβούλιο Μεταθέσεων, διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια είτε με φυσική παρουσία ,είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως , σύμφωνα  με το άρθρο 13 του Ν. 1264/1982(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 Ν.4808/2021) , με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι.  Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων και των θέσεων των εκπροσώπων στα συμβούλια μεταθέσεων. Σε περίπτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο. Ψηφοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων και των θέσεων των εκπροσώπων στα συμβούλια μεταθέσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλέγονται, θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας του σύμφωνα με το άρθρο 30α Ν.1264/1982 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 Ν.4873/2021)

2) Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα όργανα της Ένωσης τους Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στη Συμβούλιο Μεταθέσεων έχουν όλα τα τακτικά μέλη της που είναι οικονομικά τακτοποιημένα εκτός από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής στα οποία προ της εκλογής τους γίνεται τούτο γνωστό .

3) Τα ίδια μέλη δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. ενώ ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους αντιπροσώπους.

4) Από την προκήρυξη των εκλογών και μέχρι την 24.00 ώρα, δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία εκλογών οι υποψήφιοι  υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία αναγράφουν το όργανο για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα. Επί της αιτήσεως γίνεται από τον πρόεδρο της Ένωσης πράξη ημερομηνίας και ώρας καταθέσεως της αιτήσεως. Την επόμενη της ημερομηνίας λήξεως υποβολής υποψηφίων το Δ.Σ. προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και εκτυπώνει ενιαίο   ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ., την Ε.Ε., για τους  αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Σ΄ αυτό (ψηφοδέλτιο) αναγράφονται οι υποψήφιοι με ομοιόμορφα τυπογραφικά στοιχεία και απόλυτη αλφαβητική σειρά.

5) Το Δ.Σ. συντάσσει εκλογικούς καταλόγους των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και τους παραδίνει μαζί με τα ψηφοδέλτια και τους αντίστοιχους φακέλους στον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Στους εκλογικούς καταλόγους αναγράφονται όσοι έγιναν μέλη μέχρι την έναρξη της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης, εκτός της πρώτης εκλογής που συμπεριλαμβάνονται όσοι έγιναν μέλη μέχρι την λήξη της ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων ήτοι δέκα ημέρες πριν από τις εκλογές. Αυτονόητο είναι ότι στους εκλογικούς καταλόγους συμπεριλαμβάνονται όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι.

Ειδική πινακίδα με τους αριθμούς των δικαιούμενων σταυρών για κάθε όργανο παραμένει ανηρτημένη σε εμφανές σημείο του χώρου διεξαγωγής των εκλογών καθ’ όλη την διάρκεια της ψηφοφορίας, η δε εφορευτική επιτροπή γνωστοποιεί στους εκλογείς που προσέρχονται τον αριθμό των σταυρών που δικαιούνται για κάθε όργανο.

6) ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Η διενέργεια των εκλογών γίνεται στην έδρα της Ένωσης με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται προς τούτο από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο.

7) Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει τη σφραγίδα της Ένωσης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. προβαίνει στον έλεγχο και την σφράγιση της κάλπης, ελέγχει το δικαίωμα ψήφου, το εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο ή το βιβλιάριο ασθενείας μαζί με την ταυτότητα του εκλογέα, ενημερώνει τον κατάλογο όπου υπογράφουν οι ψηφίσαντες, μονογράφει και σφραγίζει τους φακέλους. Η ψηφοφορία διαρκεί (1) ημέρα και από ώρες 09:00 μέχρι 18:00.

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρατείνει την ψηφοφορία κατά μία ώρα εφ’ όσον υπάρχουν μέλη που αναμένουν να ψηφίσουν. Κηρύσσει το τέλος της ψηφοφορίας, αποσφραγίζει τις κάλπες, καταμετρά τους φακέλους και τους συγκρίνει με τον αριθμό των ψηφισάντων.

Αν βρεθούν εντός της κάλπης φάκελοι περισσότεροι από τους ψηφίσαντες, αφαιρείται ο αριθμός των επιπλέον φακέλων. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι και αριθμούνται τα ψηφοδέλτια, η δε αρίθμηση μονογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής. Ακολουθεί η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης και συντάσσεται πρακτικό σε τρία αντίγραφα, όπου αναγράφονται: α) Αριθμός εγγεγραμμένων, β) αριθμός ψηφισάντων, γ) αριθμός άκυρων και λευκών, δ) αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων, ε) αριθμός ψήφων που έλαβε κάθε μεμονωμένος υποψήφιος και κάθε συνδυασμός και αριθμός σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, για κάθε όργανο με τη σειρά που αναγράφονται στα ψηφοδέλτια, για το Δ.Σ., την Ε.Ε., τους Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, σφραγίζεται και ένα αντίγραφό του επισυνάπτεται στο βιβλίο πρακτικών.

8) Η Εφορευτική επιτροπή υποχρεούται για την εφαρμογή κάθε διάταξης του παρόντος καταστατικού, εφ’ όσον αυτή δεν αντιβαίνει στο νόμο. Η εφορευτική επιτροπή μπορεί να εκδώσει ανακοίνωση με οδηγίες προς τα μέλη για να διευκολυνθεί η εκλογική διαδικασία.

 

Άρθρο 19ο

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ

Μετά την διαλογή και την σύνταξη των πρακτικών ακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων για το Δ.Σ.,την Ελεγκτική Επιτροπή ,τον εκπρόσωπο στο συμβούλιο μεταθέσεων και τους Αντιπροσώπους αντίστοιχα, καθώς και τους αναπληρωματικούς τους ως ακολούθως: Με πράξη της εφορευτικής επιτροπής αναγράφονται σε ειδικό πρακτικό κατά σειρά σταυρών προτίμησης οι υποψήφιοι για όλα τα όργανα χωριστά. Για κάθε όργανο εκλέγονται εκείνοι που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και ακολουθούν οι αναπληρωματικοί των. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση, για την σειρά κατατάξεως. Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι επτά ως τακτικά μέλη και οι επόμενοι πέντε ως αναπληρωματικά μέλη. Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι τρεις πρώτοι κατά σειρά ψήφων και οι τρεις επόμενοι ως αναπληρωματικοί. Για τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης και ο αμέσως επόμενος ως αναπληρωματικός.

Για τους αντιπροσώπους εκλέγονται τόσοι , οι πρώτοι κατά σειρά σταυρών προτίμησης, όσον είναι το πηλίκον του αριθμού των ψηφισάντων δια του μέτρου της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του μέτρου εκλέγεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Ακολούθως εκλέγονται και άλλοι τόσοι αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι , οι επόμενοι κατά σειρά σταυρών προτίμησης.

Άρθρο 20ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ-Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Γ.Γ.-ΤΑΜΙΑ- ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Συγκαλεί τις Γ.Σ. ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από εγγραφή του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης, όπου αναφέρονται τα θέματα για συζήτηση. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση στα δικαστήρια σε κάθε αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και υπογράφει μαζί με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τις προσκλήσεις των Γ.Σ., τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές, τις εντολές για αναλήψεις από καταθέσεις της Ένωσης στις Τράπεζες ή ταμιευτήρια (φροντίζει για την εφαρμογή των κανονισμών των τμημάτων της Ένωσης) και εποπτεύει τους λογαριασμούς και το ταμείο της Ένωσης.

Β. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος, ο οποίος επί πλέον είναι ειδικά αρμόδιος και υπεύθυνος: α) για τις δημόσιες σχέσεις της Ένωσης, β) παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο, απαντάει σε σχόλια τύπου και εκδίδει το δελτίο τύπου, γ) διοργανώνει και εισηγείται συναντήσεις με παράγοντες της κοινωνικής ζωής, δ) φροντίζει για τη διανομή των εντύπων και των ανακοινώσεων της Ένωσης της Ομοσπονδίας και κάθε άλλης αρχής, ε) τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με συνδικαλιστικά θέματα, στ) ενημερώνει το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. σχετικά με τα παραπάνω, ζ) είναι υπεύθυνος για την έκδοση των συνδικαλιστικών βιβλιαρίων των μελών της Ένωσης, θ) έχει την ευθύνη λειτουργίας του καταναλωτικού ή πιστωτικού συνεταιρισμού και της τράπεζας αίματος, ι) φροντίζει, παρακολουθεί και εισηγείται στο Δ.Σ. μεθόδους και τρόπους για την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού πνεύματος των εργαζομένων καθώς και την ανάπτυξη μορφών οργάνωσης συνεταιρισμού καταναλωτικού χαρακτήρα.

 

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Τον Α’ Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος.

 

Δ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο Γενικός Γραμματέας: α) διευθύνει και εποπτεύει το γραφείο και το αρχείο της Ένωσης, β) προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, γ) φυλάττει την σφραγίδα της Ένωσης, δ) εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ε) συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. , στ) τηρεί το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία της Ένωσης, ζ)τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Γενικών Συνελεύσεων και υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για τα παραπάνω, στα μέλη που θα το ζητήσουν, η) διατηρεί σφραγισμένο φάκελο με το εκλογικό υλικό που του παραδόθηκε από την εφορευτική επιτροπή, μέχρι τη λήξη της θητείας του καθώς και μαγνητοταινίες από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. επίσης μέχρι ,τη λήξη της θητείας του , θ) υποχρεούται να παρέχει αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. όταν ζητηθεί έγγραφα από μέλος και μετά από-απόφαση του Δ.Σ.

Ε. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

ΣΤ. ΤΑΜΙΑΣ:

Ο ταμίας φυλάσσει την χρηματική περιουσία και κρατεί το ταμείο της Ένωσης, τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο εσόδων -εξόδων και βιβλίο περιουσίας, εισπράττει τις συνδρομές των μελών, τις δωρεές κ.λ.π. εκδίδοντας προς τούτο διπλότυπες αποδείξεις της Ένωσης. Εισπράττει κάθε μήνα το σύνολο των συνδρομών από την διαχείριση χρηματικού της ΕΛ.ΑΣ. τα οποία παρακρατεί ως μηνιαίες τακτικές εισφορές των μελών, σύμφωνα με τις καταστάσεις που στέλνει η Ένωση, όπως προβλέπεται από την παράγραφο (6) του άρθρου 30α του Ν.1264/1982, όπως προστέθηκε με το Ν. 2265/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3938/2011.

Κάθε είσπραξη είναι υποχρεωμένος να την καταθέτει μέσα σε εύλογο χρόνο από την πραγματοποίησή της, σε Ελληνική Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου επ’ ονόματι όλων των μελών του Δ.Σ. Έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό όταν του ζητηθεί από το Δ.Σ.. Ο Ταμίας μπορεί να κρατά στα χέρια του ένα ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών της Ένωσης. Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί γίνεται από τον ταμία με εντολές ή επιταγές τις οποίες προσυπογράφει ο Πρόεδρος μετά από απόφαση του Δ.Σ.. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων. Διατηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής, συντάσσει εξάμηνη απολογιστική έκθεση δαπανών και εξόδων την οποία υποβάλει για έγκριση στο Δ.Σ. και στην Ε.Ε.. Υποχρεούται να χορηγεί στα μέλη κάθε έτος (Ιανουάριο) βεβαίωση παρακράτησης των εισφορών τους, είναι υπεύθυνος του ταμείου αλληλοβοήθειας και ενημερώνει το μητρώο και τις καρτέλες εισφορών των μελών.

Ζ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

α) Φροντίζει για την οργάνωση συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, εορτών και εκδηλώσεων έπειτα από αποφύσεις του Δ.Σ. β) είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και τον εξοπλισμό των γραφείων της Ένωσης, γ) είναι αρμόδιος για την καλή οργάνωση και επιτυχή εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικής καλλιέργειας και ψυχαγωγίας των μελών με την εποπτεία του Δ.Σ. δ) συνεργάζεται με φορείς της πολιτείας και γενικότερα κοινωνικούς φορείς , ε) είναι υπεύθυνος για την οργάνωση σε συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις εσωτερικού και εξωτερικού ενημερωτικών-ψυχαγωγικών- εκπαιδευτικών εκδρομών των μελών και των οικογενειών τους.

 

Άρθρο 21ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τον οικονομικό έλεγχο του Δ.Σ. ασκεί τριμελής ελεγκτική επιτροπή, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος, για τριετή θητεία και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα. Συνέρχεται με μέριμνα του μειοψηφήσαντος μέσα σε επτά (7) μέρες από την εκλογή της . Αν αυτό αμελήσει η σύγκλιση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχθηκε στην επιτροπή. Η Ε.Ε. συνέρχεται στα γραφεία της Ένωσης α) Τακτικά κάθε τετράμηνο για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης. Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης. Ο ταμίας ειδοποιείται έγγραφα και οφείλει μέσα σε τρεις ημέρες να έχει στην διάθεση της Ε.Ε. όλα τα στοιχεία. Την έκθεσή της την υποβάλλει στο Δ.Σ. Όταν όμως λήγει η διετής οικονομική περίοδος , η Ε.Ε. υποβάλλει στην Γεν. Συνέλευση έκθεση της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσής και την Γενική Οικονομική κατάσταση .

β) Έκτακτα όταν καλείται από το Δ.Σ. της Ένωσης ή από τον πρόεδρο της Ε.Ε. Σε περίπτωση που παρατηρήσει οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες ζητά από τον πρόεδρο του Δ.Σ. την σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. Ο πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε (10) ημέρες.

 

Άρθρο 22ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Οι αντιπρόσωποι της Ένωσης στην Ομοσπονδία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και η θητεία τους είναι τρία (3) έτη. Εκπροσωπούν την Ένωση στο συνέδριο της Ομοσπονδίας και μεταφέρουν εκεί αυτούσια τη θέση της Γ.Σ. που προηγείται του τακτικού ή έκτακτου συνεδρίου. Ύστερα από συνεννόηση με το Δ.Σ. της Ένωσης θέτουν υποψηφιότητα για όργανα της Ομοσπονδίας . Και οι αντιπρόσωποι υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 23ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με αίτηση του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται η φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία του ½ τουλάχιστον των οικονομικά

 

Άρθρο 24ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Η ένωση διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Για να ληφθεί απόφαση διάλυσης της Ένωσης απαιτείται η παρουσία των 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων.

 

Άρθρο 25ο

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 25 άρθρα. Εγκρίθηκε από τους ιδρυτές του και θα ισχύει από την εγγραφή του Σωματείου στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τον Ν.1264/1982, όπως τροποποιήθηκε με τον με το άρθρο 87 Ν.4808/2021 και με το άρθρο 72 Ν.4873/2021.

 

Για τα θέματα που δεν προβλέπονται από το Νόμο αποφασίζει η Γ.Σ.

 

Ιωάννινα, 05/04/2022

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

-Ο-                                                                             -Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ